4 ΚΩΔΙΚΕΣ 56η, 2020 (ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ) ΣΥΝ 43,

Τιμή:
45,00€
Τιμή e-lexis:
40,50€
-10%
ISBN: 9789606220165
Εκδότης/Κατασκευαστής:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία Έκδοσης:
28/4/2020
Συγγραφέας:
ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΛΙΛΑ
Σελίδες:
2432


Η 56η έκδοση, η οποία είναι ενηµερωµένη µέχρι τον Ν 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204/16.12.2019), περιλαµβάνει αφενός µεν το Αναθεωρηµένο Σύνταγµα (Ψήφισµα της 25.11.2019, ΦΕΚ Α΄ 187/28.11.2019), αφετέρου δε τον νέο νόµο για τη Διαµεσολάβηση Ν 4640/2019.Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη τα 47 βασικά νοµοθετήµατα που περιλαµβάνει το έργο έχουν χωριστεί σε επτά διακριτές θεµατικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Δηµόσιο, Ευρωπαϊκό, Εµπορικό, Εργατικό Δίκαιο και Διαµεσολάβηση.Η ενότητα «Αστικό Δίκαιο» πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα συµπληρώθηκε και µε τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηµατολόγιο. Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται ο νέος Ποινικός Κώδικας, ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.Στην ενότητα «Δηµόσιο Δίκαιο» περιλαµβάνονται το Αναθεωρηµένο Σύνταγµα, το ΠΔ 18/1989 για το Συµβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974).Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαµβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), συµπληρωµένη και µε το 16ο Πρωτόκολλο.Στην ενότητα «Εµπορικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται το Γενικό Μέρος του Εµπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εµπορικό Νόµο, ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-8) για τις Εµπορικές πράξεις και το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό εµπόριο], η Βιοµηχανική Ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την Ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα Σήµατα], το Δίκαιο του Ανταγωνισµού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον Αθέµιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-11) για τον Ελεύθερο ανταγωνισµό], ...